Twój koszyk jest pusty.

Regulamin

Warunki i Zasady Sprzedaży

Warunki i Zasady Sprzedaży Firma MILA
http://www.druki-mila.pl

Ceny
Oferujemy najniższe ceny na swoje produkty. Cena wyswietlana obok każdej pozycji jest cena detaliczną brutto. Wszystkie ceny podawane są domyślnie w polskiej walucie PLN. Firmy, które dokonają rejestracji konta i otrzymają status dystrybutora hurtowego druków akcydensowych otrzymają odpowiedni upusty hurtowe a ceny wyświetlane po zalogowaniu bedą już uwzględniały przyznany rabat.
Formy płatności
W sklepie obowiązują następujące formy płatności:
Płatność za pobraniem przy odbiorze - zapłata następuje z chwilą odebrania przesyłki (Poczta Polska lub firma kurierska).
Płatność przelewem przed wysłaniem zamówienia - po otrzymaniu zamówienia informujemy Cię mailem o konieczności wykonania przelewu. Po otrzymaniu pieniędzy wysyłamy zamówiony towar.
Płatność przelewem po odebraniu zamówienia (kredyt kupiecki) - otrzymujesz od nas kredyt kupiecki (odroczona płatność ustalona przez właściciela sklepu).
Płatność przelewem elektronicznym z większości banków polskich - płatności obsługuje firma Krajowy Integrator Płatności S.A. Transakcje są chronione bezpiecznym protokołem SSL - po wybraniu tej opcji zostaniesz przeniesiony na stronę firmy Krajowy Integrator Płatności S.A. na www.transferuj.pl, gdzie dokonasz płatności i po jej sfinalizowaniu wrócisz na strone sklepu by dokończyć proces zamówienia.

UWAGA JEDNOSTKI BUDŻETOWE!
Jednostek budżetowych nie dotyczy system przedpłat i pobrania. Zamówiony towar wysyłany jest pocztą lub kurierem z załączoną fakturą płatną w terminie 14 dni. Możliwy jest także odbiór osobisty.

Dostawa towarów
Realizujemy dostawy zamówionych towarów w następujący sposób:
1. Odbiór osobisty - możesz obebrać zamówiony towar w siedzibie naszej firmy w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. W sobotę nie pracujemy.
2. Przesyłka Pocztą Polską - opłaty za dostawę i ewentualne pobranie - koszt 20.00 zł.
3. Przesyłka kurierska - opłaty za dostawę i ewentualne pobranie - koszt 25.00 zł.
4. Przy sumie zamówienia powyżej 200 PLN koszt dostawy pokrywa MILA.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku. Ewentualna zmiana Regulaminu będzie wywoływała skutek w stosunku do zamówień złożonych w czasie obowiązywania zmienionego Regulaminu.

Sklep internetowy działający pod adresem www.www.druki-mila.pl, prowadzona jest przez firmę:

Firma MILA Waldemar Chronowski
z siedzibą w Gdańsku,
ul. Czarny Dwór 4A
80-365 Gdańsk
NIP: 593-104-20-03
REGON: 190961574
Konto Bankowe
PKO BP II/O Gdańsk: 24 1020 1811 0000 0102 0017 0423

Regulamin Sklepu
www.druki-mila.pl

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep.druki-mila.pl.
W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów
(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest Firma MILA Waldemar Chronowski z siedzibą w Gdańsku, ul. Czarny Dwór 4A, dalej zwanym „Sprzedającym”.

- organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Prezydent Miasta Gdańska
- adres poczty elektronicznej: biuro@druki-mila.pl
- nr telefonu lub fax: 58 559 01 30, 58 559 01 52
- opis sposobów porozumiewania się z konsumentem: poczta elektroniczna, telefonicznie, fax,
listownie.

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Serwisie– należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci druków akcydensowych, kalendarzy, artykułów biurowych itp.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN. z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka.

Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na adres podany w formularzu zamówienia .

W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: biuro@druki-mila.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie,lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego np. towar trwale znakowany na zlecenie Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1.W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@druki-mila.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Firma MILA Waldemar Chronowski, ul. Czarny Dwór 4A, 80-365 Gdańsk.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko

- adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

- przedmiot reklamacji

- przyczynę reklamacji

- podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3 .Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem
http://www.druki-mila.pl/strona/polityka-prywatnosci
Baza klientów sklepu została zgłoszona do GIODO.

§6 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://sklep.druki-mila.pl/strona/warunki-i-zasady-sprzedazy

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).